Home / ติดต่อโฆษณา

ติดต่อโฆษณา

อัตราค่าเช่าเวลา

Loose Spot ต้นชั่วโมง 14 ครั้ง/วัน 1 เดือน = 4,000 บาท

Loose Spot ต้นชั่วโมง 8 ครั้ง/วัน 1 เดือน = 3,000 บาท

ลงเป็นรายครั้ง ครั้งละ 25 บาท

ค่าผลิตสปอต 1,000 บาท

แถมพี่อาร์ 2 ครั้ง / วัน